HongKong - BGP KVM VPS - Lite

HongKong - BGP KVM VPS - Lite

测试地址: http://lg.hk1-bgp.hkg.50network.com/

Lite.Z1.IPv6

vCPU 1x (Xeon 26xx v4 - 均衡分配)
内存 1G
系统盘 20G | SSD
存储盘 无
月流量 不限制 (查看更多)
公网网络速率 500Mbps (查看更多)
IPv4 地址 0 x
IPv6 地址 1 x /64
DDoS防御 2Gbps


高速流量耗尽后降级 1Mbps @ 无限流量
次月流量重置恢复 500Mbps该产品无 IPv4 地址
该产品不设退款